Stadgar

För SvVKs Gemensamma rasklubb för numerärt små raser
Godkända av SvVK/HS 2011-12-15, antagna 2012-02-25

Inledning
SvVKs gemensamma rasklubb för numerärt små raser ingår som medlemsorganisation i specialklubben SvVK. Rasklubben skall som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.
Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av Specialklubben och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Rasklubbens stadgar skall fastställas av Specialklubben.
I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialkubbens och/eller SKKs stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 Mål
SvVKs gemensamma rasklubb för numerärt små raser, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

§ 2 Verksamhet
För att nå uppsatt mål skall klubben:
1. informera och sprida kunskap om SvVKs gemensamma rasklubb för numerärt små raser – dess mål, organisation och arbets­former
2. informera om klubbens ras och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet
5. utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning
6. anordna verksamheter i enlighet med specialkubbens direktiv
7. stödja och medverka i specialklubbens och SKKs forskningsarbete
8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK.
Klubbmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskri­ven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.
Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.
Medlem skall också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har till­syn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställ­ningen avser.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i samma hus­håll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter handhas av klubbmöte och en av klubbmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlem­mar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 Klubbmöte

Mom 1 Inledning
Ordinarie klubbmöte skall hållas årligen före mars månads utgång.
Extra klubbmöte skall hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra klubbmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlem­marna senast 30 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för klubbmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning
Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.
Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av klubbmötets ordförande.
Vid ordinarie klubbmöte skall följande ärenden förekomma.
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 21 dagar före klubbmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutarärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning
Vid klubbmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt med mera
Vid klubbmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
SKKs verkställande direktör.
Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.
Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.
Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra klubbmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och  minst fyra övriga ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter. Styrelsen ska alltid bestå av udda antal ledamöter inklusive ordförande
Ordinarie klubbmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av klubbmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar och i SKKs stadgar, bland annat:
• ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK upprättade riktlinjer
• bereda ärenden som skall behandlas av klubbmötet
• verkställa av klubbmötet fattade beslut
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens
• avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie klubbmöte
• upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod
• avge yttrande över av specialklubben till klubben hänskjutna ärenden
• följa de anvisningar som lämnas av specialklubben
• senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna specialkubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen
• utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning som specialklubbens stadgar föreskriver.

§ 9 Räkenskaper och revision
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av klubbmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie klubbmötet.
Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till reviso­rerna senast den 31 januari. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie klubbmöte.
Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sam­manträden.

§ 10 Valberedning
Av klubbmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie klubbmöte.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje klubbmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesam­manträde.
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll
Protokoll skall föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke ge­nomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring
Förslag tilländring av dessa stadgar skall senast 30 dagar före klubbmötet inges till styrelsen som däröver till klubbmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötes­deltagare vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten varav minst ett skall vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av specialklubben.

§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid klubb­möte.
För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.