RKG

ARBETSORDNING FÖR GRAINS RASKOMPETENSGRUPPER (RKG)
GRAINS styrelse fastställer och uppdaterar arbetsordning och organisation.
GRAINS styrelse fastställer förslag på medlemmar. För att kunna ingå i en RKG krävs medlemskap i GRAINS.  En av medlemmarna inom varje RKG utses till sammankallande, tillika huvudansvarig för respektive RKG. Som medlem i en RKG så arbetar man på uppdrag av och tillsammans med GRAINS styrelse. Styrelsen för GRAINS har det yttersta ansvaret för att arbetet i RKG följer GRAINS stadgar samt SKKs riktlinjer för rasklubbens arbete med avelsfrågor.

ORGANISATION
RKG ska ha minst 2 medlemmar, sammankallande i respektive RKG adjungeras till styrelsemöten vid behov.  Styrelsen ansvarar för att vid behov kalla in specialistkompetens (veterinär, domare, övrig specialistkompetens) som bistår gruppen.

ARBETSUPPGIFTER

Värva medlemmar, försöka få fler intresserade av just din ras
Ordna träffar tex ha ett infobord vid utställning där man vet att många av den raser går


RAS
att arbeta med innehållet i RAS för att dess mål ska kunna verkställas
att förbereda inför revidering av RAS
att förmedla och upplysa om RAS-arbetet till såväl uppfödare som alla medlemmar

SRD (i dagsläget gäller detta endast azawakh)

Sammanställa årlig rapport till Svenska Kennelklubben

RKG kan genomföra sitt arbete genom att:   

  • bevaka kynologisk och genetisk utveckling samt forskning av specifik ras.
  • bedriva studier och analyser av underlag som insamlas vid exempelvis utställningar, funktionsprov, BPH, hälsoundersökningar, statistik från försäkringsbolag mm.
  • samarbeta med avelsrådsfunktionärer/klubbar i andra länder i diverse frågor.
  • upprätthålla register/rasdata/sjukdomsstatistik eller bevaka redan befintliga offentliga sådana.
  • ta kontakt med uppfödare, både inom och utom landet, för att inhämta relevant information vid behov.
  • ta fram beslutsunderlag för styrelsen gällande avelsstrategier.
  • allmänt bevaka avelsfrågor relevant för rasen, både inom Svenska Kennelklubben och internationellt.
  • löpande informera styrelsen om RKGs arbete via gruppens sammankallande.

Styrelsen beslutar innan officiell publicering, till exempel sociala medier.

INFORMATION
Information till medlemmar kan ske genom att RKG förse webmaster och redaktör för medlemsblad med information som är relevant för GRAINS uppfödare/medlemmar.
RKG kan vara behjälpliga med att ta fram förslag på kanaler för att hitta information om respektive ras.

Är du intresserad av att ingå i RKG för din ras? – skicka ett mail till styrelsen@grains.nu